Resolved Splits OT2010_Los Angeles Cnty. v. Humphries